Aanvaarding

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin opgenomen zijn of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Stichting A pin for your thoughts te allen tijde gewijzigd worden. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website, zijn eigendom van Stichting A pin for your thoughts, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf voor eigen informatief gebruik. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde ‘copyright-vermelding’ in alle kopieën op te nemen: Copyright Stichting A pin for your thoughts. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus ondermeer verboden om:
1) Een kopie van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciële doeleinden en
2) (Een gedeelte van) de website op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of andere website).

Inhoud

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Stichting A pin for your thoughts geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Stichting A pin for your thoughts wijst nadrukkelijk elke garantie van de hand.

Schade

In geen geval is Stichting A pin for your thoughts voor enige directe of indirecte gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verbandhoudende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Stichting A pin for your thoughts in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Links

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Stichting A pin for your thoughts. Stichting A pin for your thoughts is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Stichting A pin for your thoughts heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Stichting A pin for your thoughts de inhoud van die website zou onderschrijven.

Verstrekte informatie en materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderzins onrechtmatig is.

Persoonsgegevens

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de privacyverklaring. Klik hier voor ons privacy & cookiebeleid.

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over deze website van Stichting A pin for your thoughts kunt u contact opnemen met:

Stichting A pin for your thoughts
Het Klavier 32
57 35 BK Aarle-Rixtel
kvk: 62144901

Tenslotte

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.